Inspectie Biomassa Installatie

Met verbrandingsinstallaties kan biomassa worden omgezet in warmte en elektriciteit. Daarvoor zijn verschillende soorten biomassa beschikbaar. Ook voor dit type installaties hebben wij alle expertise in huis. SCIOS Scope 5. Van Empel is volledig SCIOS gecertificeerd en werkt landelijk.

Biomassa is ten opzichte van zon-, wind- en hydro-energie wereldwijd vooralsnog het meest gebruikte alternatief ten opzichte van fossiele brandstoffen, zoals kolen, aardolie en gas. Het is een verzamelnaam voor vele soorten organische stoffen die als energiedrager worden ingezet. Grondstoffen kunnen zowel producten als reststromen zijn afkomstig uit de landbouw, de voedselindustrie en de bos- en houtsector. Ze kunnen ook voortkomen uit huishoudelijk afval, industriële residuenstromen, landschapsbeheer et cetera. De laatste ontwikkeling is de teelt van algen. Biomassa kan zowel vast, vloeibaar, als gasvormig zijn. Sommige eindproducten, zoals brandhout, worden onverwerkt ingezet, anderen ondergaan eerst een complex technologisch verwerkingsproces, zoals biobrandstoffen.

Ruimere emissie-eis ketels 1-5 MW

De huidige NOx-emissie-eis van 200 mg/Nm3 maakte het in de praktijk bijna onmogelijk om kleinschalige biomassaprojecten te realiseren. Aanvankelijk was in de vierde tranche van het Activiteitenbesluit een verruiming voorzien naar 230 mg/Nm3. Deze verruiming bleek door de kwaliteit van de toe te passen lokale biomassa zeer moeilijk haalbaar. Daarom heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het voornemen de emissie-eis te verruimen naar 275 mg/Nm3.

Eenvoudiger stofmeting

Voor kleine ketels tot 400 kW bleken de kosten van een stofmeting relatief zwaar te drukken op de investering. Om hieraan tegemoet te komen wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Activiteitenregeling aanpassen. Voor deze kleine biomassaketels zal geen stofmeting meer vereist zijn. De eigenaar moet dan wel een meetrapport van de leverancier kunnen overleggen. Hieruit moet blijken dat de ketel voldoet aan de emissiegrenswaarden van het besluit. Daarnaast wordt voor ketels kleiner dan 1 MW de meetonzekerheidseis verruimd naar 40% van de emissiegrenswaarde.

Inwerkingtreding

De wijzigingen treden naar verwachting in de tweede helft van 2015 in werking. Dat kan pas nadat het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling de gehele totstandkomingsprocedure hebben doorlopen. Onderdeel daarvan is de zogenoemde nahangprocedure, die het parlement in staat stelt van het besluit en de regeling kennis te nemen. Het is daarom goed te weten wat de plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn voor het geval er op korte termijn projecten starten in uw gemeente.

Meld u gratis aan voor Boval Profijt!

Klanten van Boval kunnen zich gratis aanmelden voor Boval Profijt.
Nadat u bent ingelogd kunt u profiteren van interessante inkoopvoordelen.


Inloggen

E-mailadres

Wachtwoord

Registreren

Als lid van Boval kunt u zich hieronder registreren voor Boval Profijt.

Registreren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.